luni, 3 iunie 2013

Legatura dintre transumanism,Bio-nanotehnnlogie si domnia antihristului

 

Este un articol mai lung dar aveti rabdare si cititi pana la capat informatiile sunt deosebit de pretioase pentru mantuirea noastra.

Text reprodus după anexele editoriale din vol. Sfântul Teofilact al Bulgariei,    Talcuirea sfinteiEvanghelii de la Matei, ed. Sophia, Bucureşti, 2007, pp. 437-443Cum voi putea eu, Efrem cel prea mic, şi păcătos, şi plin de greşeli, să spun cele mai presus de puterea mea? Dar, de vreme ce Mântuitorul, prin a Sa milostivire, pe cei necărturari i-a învăţat înţelepciunea şi pe credincioşii cei de pretutindeni i-a luminat, şi pe a noastră limbă o va lumina cu îndestulare spre folosul şi zidirea, şi a mea, a celui ce zic, şi a tuturor ascultătorilor. Şi voi grăi întru dureri şi voi spune întru suspine pentru sfârşitul lumii acesteia de acum şi pentru cel prea fără de ruşine şi cumplit balaur (Antihristul), cel ce va să tulbure pe toate cele de sub cer şi să bage teamă şi împuţinare de suflet şi cumplită necredinţă în inimile oamenilor şi să facă arătări şi semne şi înfricoşări, încât de ar putea, să amăgească şi pe cei aleşi, şi pe toţi să-i înşele cu mincinoase semne şi cu năluciri de arătări, care se vor face de către dânsul (Matei 24, 25).
După îngăduinţa Dumnezeului Celui Sfânt, va lua stăpânire ca să înşele lumea, fiindcă s-a înmulţit păgânătatea lumii, şi pretutindeni, tot felul de lucrări rele se lucrează. Şi pentru aceasta, Preacuratul Stăpân va slobozi duhul înşelăciunii, ca să ispitească lumea pentru păgânătatea ei, de vreme ce oamenii au voit a se depărta de Dumnezeu şi a-l iubi pe vicleanul (2 Tesaloniceni 2, 11).
Fraţilor, mare nevoinţă va fi în vremurile acelea – mai ales celor credincioşi -, când se vor săvârşi semne şi minuni cu multă stăpânire de însuşi balaurul, când se va arăta pe sine ca un dumnezeu, cu năluciri înfricoşate, zburând în văzduh, şi toţi dracii, ca îngerii în văzduh înălţându-se înaintea tiranului (2 Tesaloniceni 2, 4). Că vor striga cu tărie, schimbându-şi chipurile, înfricoşând fără de măsură pe toţi oamenii. Atunci, fraţilor, oare cine se va afla îngrădit şi petrecând neclintit, având în sufletul său semnul Celui Unuia-Născut, Fiul Dumnezeului nostru, adică Sfânta Sa Cruce? Când va vedea necazul acela nemângâiat, făcut pretutindeni, peste tot sufletul care nu va avea de nicăieri mângâiere, iarăşi nici slăbire, pe pământ şi pe mare; când va vedea toată lumea tulburată şi va fugi fiecare să se ascundă în munţi, unii adică murind de foame, iar alţii ca ceara topindu-se de sete cumplită şi nu va fi cine să-i miluiască pe ei; când va vedea toate feţele lăcrimând şi cu dorire întrebând dacă se mai află oare vreun cuvânt al lui Dumnezeu pe pământ. Şi nicăieri nu-l va auzi.
Cine, oare, va suferi zilele acelea? Şi cine va răbda necazul cel nesuferit, când va veni amestecarea popoarelor ce vor purcede de la marginile pământului pentru vederea tiranului şi mulţi închinându-se înaintea tiranului, strigând cu cutremur: “Tu eşti mântuitorul nostrul”? Marea se va tulbura şi pământul se va usca, cerurile nu vor ploua, tulpinile se vor veşteji şi toţi cei ce vor fi pe pământul Răsăritului, către Apus vor fugi de multă frică. Şi iarăşi cei ce vor fi la Apusul soarelui vor fugi către Răsărit; fugi-vor cu cutremur. Atunci, luând obraznicul stăpânire, va trimite draci în toate marginile pământului, ca să propovăduiască plini de îndrăznire: “Împărat mare S-a arătat cu slavă. Veniţi de îl vedeţi pe el”.
Cine, oare, va avea suflet de diamant, încât să sufere vitejeşte toate smintelile acelea? Cine, oare, Va fi acest om – precum am mai zis -, ca toţi Îngerii să-l fericească pe el? Că eu, fraţilor iubitori de Hristos şi desăvârşiţi, m-am înfricoşat numai din pomenirea numelui balaurului, cugetând în mine necazul ce va fi oamenilor în vremurile acelea şi în ce fel se va arăta acest balaur pângărit şi aspru [amarnic] neamului omenesc. Iar mult mai amar se va arăta Sfinţilor, celor ce vor putea birui nălucirile lui. Că atunci vor fi mulţi cei ce se vor afla bineplăcuţi lui Dumnezeu şi se vor putea mântui în munţi şi în dealuri şi în locuri pustii, cu multe rugăciuni şi plângeri nesuferite. Că Dumnezeu Cel Sfânt, văzându-i pe dânşii întru plângere nemângâiată şi întru credinţă curată, se va milostivi spre ei ca un Părinte iubitor de fii şi îi va păzi pe ei unde se vor ascunde. Că preapângăritul nu va înceta căutând pe Sfinţi şi pe pământ şi pe mare, socotind că va împărăţi de acum înainte pe pământ, şi pe toţi îi va supune. Şi va socoti ticălosul să stea împotrivă în ceasul acela înfricoşat când va veni Domnul din Ceruri, neştiind mişelul a sa neputinţă şi mândrie, pentru care a şi căzut. Cu toate acestea, va tulbura pământul şi va înfricoşa pe toate cu mincinoasele semne vrăjitoreşti; şi nu va fi în vremea aceea, când va veni balaurul, slăbire pe pământ, ci necaz mare, tulburare şi amestecare, morţi şi înfometaţi întru toate marginile pământului. Că Însuşi Domnul nostru, cu dumnezeiasca Sa gură a zis: “Că unele ca acestea nu s-au arătat din începutul zidirii” (Matei 24, 11).
Iar noi, păcătoşii, cu ce vom asemăna nevoia sa cea peste măsură de mare, încă şi netâlcuită, de vreme ce Dumnezeu aşa a numit-o pe dânsa? Însă să-şi pună fiecare mintea sa cu dinadinsul întru sfintele cuvinte ale Domnului şi Mântuitorului nostru, cum că pentru nevoia şi necazul cel prea mare, va scurta zilele necazului aceluia, prin a Sa milostivire sfătuindu-ne pe noi şi zicând: ”Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră nici iarna, nici sâmbăta” (Matei 24, 20). Şi iarăşi: “Privegheaţi totdeauna, adeseori rugându-vă ca să vă faceţi vrednici a scăpa de necaz şi a sta înaintea lui Dumnezeu, că vremea este aproape” (Luca 20, 36). Şi întru această răutate zacem toţi şi nu credem, dar să ne rugăm necontenit cu lacrimi şi cu rugăciuni, noaptea şi ziua, căzând la Dumnezeu, ca să ne mântuim noi, păcătoşii.
Dacă are cineva lacrimi şi umilinţă, să se roage Domnului, ca să ne izbăvim de necazul ce va fi pe pământ; ca să nu vadă nicidecum nici pe fiară, nici să audă înfricoşările ei, că vor fi pe alocuri foamete, cutremure şi morţi de multe feluri pe pământ. Viteaz suflet va avea cel care va putea să-şi ţină viaţa sa în mijlocul smintelilor. Că dacă puţin va slăbi omul în credinţă, lesne va fi înconjurat şi va fi robit de semnele balaurului celui rău şi viclean. Şi neiertat se va afla unul ca acesta la judecată, întrucât sieşi vânzător se va afla, ca unul ce a crezut de bunăvoie tiranului. De multe rugăciuni şi lacrimi avem trebuinţă, o, iubiţilor, ca să se afle cineva dintre noi întărit întru ispite. Fiindcă multe vor fi nălucirile fiarei, cele ce se vor face, pentru că luptătoare fiind împotriva lui Dumnezeu, pe toţi va voi să-i piardă.
Luaţi aminte, fraţii mei iubitori de Hristos, ce a făcut israelitenilor în pustie când ieşeau din Egipt, cum i-a amăgit pe ei ticălosul şi preaspurcatul, ca să facă toţi acel păcat preacumplit, că a învăţat pe Valaam ca să dea lui Balac, împăratul madianiţilor, sfat rău, şi pe popor să-l amăgească spre curvie, ca deodată cu totul să-i piardă pe ei, după ce toţi vor curvi cu femeile, ca nişte dobitoace. Şi au pus femei cu ochi neruşinaţi şi mese pline de stropiri şi de jertfe înaintea porţilor, pe toţi trăgându-i spre moarte, ca acela care va vrea să curvească cu spurcatele acelea, mai înainte să aducă jertfa şi apoi să intre la dânsele. Că femeile nu luau plată de la popor, ci îi sileau pe toţi cei ce veneau la dânsele, să jertfească. Şi au pus înaintea boierilor pe fiicele boierilor; aşijderea şi bogaţilor, pe fiicele bogaţilor; iar pe cele mai multe dintre femei, de obşte, la tot poporul cel de jos, vrând pe toţi deodată să-i vâneze spre moarte, ca nici bogatul să nu se îngreţoşeze de cei săraci, nici boierii de fiica cea săracă a celui de jos (Numeri 25).
Văzut-ai lucrarea nedreptăţii şi vicleana meşteşugire, cum tuturor le-a săpat gropi spre moarte? Văzut-a cineva dintre voi, cândva, vreun lucru ca acesta fără de ruşine? Pe curvie a ţinut-o ca pe sabia cea cu două tăişuri, căci cu două morţi cumplite secerau femeile pe cei ce intrau la dânsele: şi ca să jertfească, şi să curvească. Căci în acest fel va face tiranul, ca toţi să poarte pecetea fiarei când va veni în vremea sa, la plinirea vremurilor; să amăgească cu semne pe toţi, şi apoi aşa să cumpere aceştia bucate şi tot felul de trebuinţe; şi să pună povăţuitori [cârmuitori] de popor, ca toţi să săvârşească porunca lui.
Luaţi aminte, fraţii mei, la covârşirea fiarei şi meşteşugirile vicleniei, cum de la pântece Îşi începe lucrarea: că după ce se va strâmtora cineva de lipsa de bucate, să fie silit a primi pecetea aceluia, păgânescul chip, dar nu peste toate mădularele trupului, ci peste mâna dreaptă, aşijderea şi pe frunte, ca să nu aibă stăpânire omul a se pecetlui cu mâna dreaptă cu semnul Sfintei Cruci, iar pe frunte nicidecum a se însemna cu Sfântul Nume al Domnului, nici cu Preaslăvita şi Cinstita Cruce a lui Hristos şi Mântuitorului nostru. Că ştie ticălosul că, dacă se va pecetlui cineva cu Crucea Domnului, se risipeşte toată puterea, lui şi pentru aceasta pecetluieşte dreapta omului, că aceasta este cea care pecetluieşte toate mădularele noastre. Asemenea şi fruntea, care este ca un sfeşnic ce poartă pe faţă făclia luminii, adică semnul Mântuitorului nostru.
Deci, fraţii mei, înfricoşată nevoinţă va fi tuturor oamenilor celor iubitori de Hristos, ca până în ceasul morţii să nu se teamă, nici să stea în moleşire când va închipui balaurul puterea sa în locul Crucii Mântuitorului. Că în acest chip va face ca Numele Domnului şi Mântuitorului nostru nicidecum să nu se pomenească în vremurile acestuia. Şi aceasta o va face, fiindcă se teme şi se cutremură, neputinciosul, de Sfânta Putere a Mântuitorului nostru. Că de nu se va pecetlui cineva cu pecetea aceluia, nu se va robi de nălucirile lui şi nici Domnul nu Se va depărta de la unii ca aceştia, ci îi va lumina şi îi va trage către Sine.
Se cade să înţelegem noi, fraţilor, cu tot dinadinsul, că nălucirile vrăjmaşului sunt nemilostive şi fără de omenie. Iar Domnul nostru cu linişte va veni la noi, la toţi, ca să gonească de la noi meşteşugirile fiarei. Deci noi, ţinând neabătută credinţa lui Hristos, cu uşurinţă vom birui puterea tiranului. Gând neschimbat să ne câştigăm şi bună statornicie şi se va depărta de la noi neputinciosul, neavând ce să ne facă.
Eu, preamicul, fraţilor, vă rog pe voi, iubitorilor de Hristos, să nu ne moleşim, ci mai vârtos să ne facem puternici cu puterea Crucii. Netrecuta nevoinţă este lângă uşi. Platoşa credinţei să o luăm toţi. Să scoatem cu dragoste din Izvorul cel dumnezeiesc nădejdile mântuirii sufletelor noastre – pe nezidita, zic, iubiţilor fraţi, Treimea cea de O fiinţă, Care este izvor ce izvorăşte viaţă. Dacă se va îngrădi cu acest fel de arme sufletul nostru, nu va fi călcat de balaur. Cu toate acestea, se cade nouă a ne ruga ca să nu intrăm în ispită, nici să ne fie fuga iarna.
Deci, fiţi gata, ca nişte robi credincioşi, neprimind pe altul. Furul şi pierzătorul şi cel fără de omenie mai întâi va veni întru ale sale vremuri, ca să fure şi să junghie şi să piardă turma cea aleasă a lui Hristos, Adevăratul Păstor. Căci va lua asupra sa chipul Adevăratului Păstor, ca să înşele oile turmei. Însă cei ce vor cunoaşte arătat glasul cel sfânt al Adevăratului Păstor, îndată îl vor recunoaşte. Căci glasul pierzătorului nu se asea- mănă cu cel al Adevăratului Păstor, fiindcă este rănitor [vătămător]. Glasul fiind plin de chipul furului, îndată se cunoaşte în ce fel este acesta.
Deci, să ne învăţăm, o, prieteni, cu ce fel de chip va veni pe pământ şarpele cel fără de ruşine, fiindcă Mântuitorul, vrând să mântuiască neamul omenesc, S-a născut din Fecioară şi prin chipul omului a amăgit pe vrăjmaşul cu Sfânta Putere a Dumnezeirii Lui. Şi blând şi smerit a fost pe pământ, ca pe noi să ne înalţe de la pământ la Cer. Căci cu încredinţare şi cu adevărat, Dumnezeu Cel Ce S-a zămislit, Acelaşi întrupându-Se, Acelaşi născându-Se din Sfânta Fecioară cu trupul nostru, a mântuit prin patima Crucii tot neamul omenesc, dând porunci. Şi iarăşi va să vină în ziua cea mai de pe urmă, să judece viii şi morţii şi să răsplătească tuturor după faptele lor, drepţilor şi necredincioşilor, ca un Drept Judecător. Aceasta cunoscând-o vrăjmaşul, că iarăşi va să vină din Cer Domnul cu slava Dumnezeirii, a socotit şi acesta să ia asupra sa chipul Venirii Lui şi să ne înşele pe noi.
Iar Domnul nostru va veni pe pământ pe nori luminoşi, ca un fulger înfricoşat (Matei 24, 27-28). Dar vrăjmaşul nu va veni aşa, că este viclean. Se va naşte, cu adevărat, dintr-o fecioară spurcată care va fi unealta lui. Şi nu el însuşi se va întrupa, ci cu acest fel de chip va veni preapângăritul, ca un fur, ca să înşele pe toţi: smerit, liniştit, urând cele nedrepte, dinspre idoli întorcându-se, evlavia mai cu seamă cinstindu-o, bun, iubitor de săraci, peste măsură de frumos, prea cu bună aşezare, blând către toţi, cinstind cu cuviinţă neamul iudeilor, fiindcă ei aşteaptă venirea aceluia. Şi, pe lângă toate aceste senme, va face arătări şi înfricoşări cu multă stăpânire. Se va făţărnici cu vicleşug, să placă tuturor, ca degrabă să fie iubit de către mulţi. Daruri nu va lua, cu mânie nu va grăi, mâhnit nu se va arăta şi cu chipul bunei rânduieli va amăgi lumea, până ce se va face împărat.
Şi după ce multe noroade şi gloate vor vedea nişte fapte bune ca acestea şi puteri, toţi cu o socoteală se vor face şi cu bucurie mare îl vor propovădui pe el împărat, zicând unii către alţii: “Au, doară, se mai află vreun om bun şi drept ca acesta?” Şi, mai mult, poporul cel ucigaş al iudeilor îl va cinsti şi se va bucura de împărăţia lui. Pentru aceea, ca unul ce va cinsti mai mult locul şi templul evreiesc, va arăta lor că are purtare de grijă pentru dânşii.
Când va împărăţi balaurul pe pământ, cu mare sârguinţă popoarele i se vor face ajutătoare. Edom şi Moab, încă şi fiii lui Amon i se vor închina cu bucurie, ca unui adevărat împărat, şi ei se vor face cei dintâi apărători ai lui. Se va întări îndată împărăţia aceasta şi va bate cu mânie trei împăraţi mari. Apoi, se va înălţa inima lui şi va vărsa balaurul amărăciunea sa, punând înaintea celor din Sion veninul morţii. Tulburând lumea, va clinti marginile, va necăji toate, va pângări suflete. Căci nu se va mai arăta ca un cucernic, ci cu totul întru toate aspru, fără de omenie, iute, mânios, cumplit, nestatornic, înfricoşat, slut, urâcios, greţos, sălbatic, pierzător, obraznic şi sârguindu-se – întru a sa nebunie – a arunca în groapa păgânătăţii tot neamul omenesc.
Cu minciuni [înşelări] va înmulţi semne în mulţime. Şi stând înainte multe alte popoare şi lăudându-l pe el pentru năluciri, va striga cu glas mare, încât se va clinti şi locul întru care popoarele vor sta înaintea lui, şi le va grăi cu îndrăznire: “Cunoaşteţi toate popoarele puterea şi stăpânirea mea. Iată, înaintea voastră a tuturor poruncesc acestui munte ce este de cealaltă parte, ca acum să se mute de aici, de această parte de mare, prin cuvântul meu”. Şi va zice spurcatul: ”Ţie îţi poruncesc: Mută-te dincoace de mare!” Şi va alerga muntele în ochii privitorilor, însă nicidecum clătindu-se din temeliile Sa-le, căci cele ce Dumnezeu Cel Preaînalt dintru începutul zidirii le-a întărit şi le-a înălţat, asupra acestora preaspurcatul stăpânire nu are, ci va amăgi lumea cu năluciri vrăjitoreşti. Şi, iarăşi, altui munte ce va sta în adâncul mării celei mari, fiind ostrov foarte mare, îi va porunci să se ducă şi pe uscat să stea în ţărmuri veselitoare spre veselia privitorilor, ostrovul nicidecum din mare mişcându-se. Iar balaurul îşi va întinde mâinile sale şi va aduna mulţime de târâtoare şi de păsări. Aşijderea va păşi pe deasupra adâncului şi ca pe uscat va umbla peste el şi le va năluci pe toate. Şi mulţi vor crede şi îl vor slăvi pe el ca pe un dumnezeu tare. Iar ochii inimii celor ce vor avea pe Duinnezeu întru ei, se vor lumina şi cu de-amănuntul vor privi prin credinţă curată şi vor cunoaşte înşelăciunea lui. După aceasta se va sui pe apa mării şi aşa va umbla pe apă ca pe uscat. Şi aşa, va năluci şi va înşela lumea şi mulţi vor crede lui şi îl vor slăvi pe el ca pe un dumnezeu tare. Iar câţi vor avea frica lui Dumnezeu întru dânşii şi ochii inimii luminaţi, vor cunoaşte cu adevărat că nici muntele nu s-a mişcat din locul său, nici ostrovul nu S-a mutat din mare pe pământ.
Şi toate acestea întru numele său le va săvârşi Antihrist. Că nu va primi să numească pe curatul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, căci este luptător de Dumnezeu şi fiu al pierzării. Acestea aşa făcându-se şi popoarele închinându-Se lui şi ca pe un dumnezeu lăudându-l, din zi în zi se va mânia Cel Preaînalt din Ceruri, Îşi va întoarce faţa Sa dinspre el şi se vor face ciume cumplite, foamete necurmată, cutremure neîncetate, lipsuri şi strâmtorare pretutindeni, necaz mare, morţi necontenite, temere înfricoşată şi tremur nepovestit. Atunci cerurile nu vor ploua, pământul nu va mai rodi, izvoarele vor lipsi, râurile vor seca, iarba nu va mai odrăsli, verdeaţa nu va mai răsări, copacii din rădăcină Se vor usca şi nu vor mai rodi, peştii mării şi chiţii dintr-însa vor muri.
Şi, aşa, marea va trimite putoare pierzătoare şi sunet înfricoşat, încât vor slăbi şi vor muri oamenii de frică. Atunci va plânge cumplit tot sufletul şi va suspina; atunci toţi vor vedea necaz nemângâiat cuprinzându-i pe dânşii noaptea şi ziua, şi nicăieri nu vor afla să se sature de bucate, căci cârmuitori aspri de popoare se vor pune în tot locul. Şi dacă cineva va aduce cu sine pecetea tiranului pe frunte sau pe mâna dreaptă, va cumpăra puţine bucate din cele ce se vor afla. Atunci vor muri prunci la sânul maicii lor, va muri şi maica deasupra pruncului ei şi vor muri tatăl împreună cu femeia şi cu fiii în uliţe şi nu va fi cine să-i îngroape şi să-i strângă în morminte. Din mortăciunile cele multe ce vor fi aruncate în uliţe, se va face rea putoare pretutindeni, care va necăji pe toţi cei vii. Dimineaţa toţi vor zice cu durere şi cu suspinuri: “Când se va face seară, să dobândim odihnă?” Venind seara, iarăşi cu lacrimi prea amare vor grăi întru dânşii: “Oare când se va lumina, ca să scăpăm de necazul ce ne stă asupră?” Şi nu va fi unde să fugă sau să se ascundă, că se vor tulbura toate, marea şi uscatul. Pentru aceasta ne-a zis nouă Domnul: “Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru” (Matei 24, 42).
În mare şi pe pământ vor fi rea putoare, foamete, cutremure; în mare – tulburare, pe pământ – tulburare; înfricoşări în mare, înfricoşări pe pământ. Aurul mult şi argintul şi hainele cele de mătase la nimic nu vor folosi cuiva întru necazul acela, ci toţi îi vor ferici pe morţii cei îngropaţi mai înainte de a veni necazul acela mare pe pământ. Că atunci va fi aruncat şi aurul şi argintul în uliţe şi nu va fi nimeni cine să-l ia, fiindcă vor fi urâte toate. Ci toţi se vor sârgui a fugi şi a se ascunde şi nicăieri nu va fi cu putinţă să se ascundă de necaz. Însă împreună cu foamea şi cu necazul şi cu frica se vor afla fiare şi târâtoare mâncătoare de trupuri, muşcându-i.
Dinlăuntru frică şi dinafară cutremur. Şi noaptea, şi ziua pe uliţe vor fi mortăciuni, în uliţe putoare, în case, putoare; în uliţe, foame şi sete – în case, foame şi sete; în uliţe, glas de plângere – în case, glas de plângere; în uliţe, gâlcevi – în case, gâlcevi; în uliţe, amar – în case, amar. Unul pe altul cu plângere îl va întâmpina: tatăl pe fiu şi fiul pe tată; mama pe fiică şi fiica pe mamă; prieteni pe prieteni în uliţe îmbrăţişându-se, vor leşina; şi fraţi cu fraţi îmbrăţişându-se, vor muri. Se va veşteji şi frumuseţea feţei a tot trupul şi se vor face feţele lor ca de mort. Va fi greţoasă şi urâtă chiar şi frumuseţea femeilor. Se va veşteji tot trupul şi pofta oamenilor.
Şi toţi cei ce s-au plecat cumplitei fiare şi au luat pecetea aceea, adică păgânescul chip al spurcăciunii, alergând către dânsul, vor zice lui cu durere: “Dă-ne nouă să mâncăm şi să bem, că toţi murim de foame, cumplit strâmtorându-ne, şi goneşte de la noi fiarele cele înveninate”. Şi, neavând, ticălosul va răspunde cu multă asprime, zicând: “De unde să vă dau eu vouă, o, oamenilor, să mâncaţi şi să beţi? Cerul nu voieşte să dea pământului ploaie şi pământul iarăşi, nicidecum nu a dat seminţe sau roade”.
Auzind acestea, popoarele vor plânge şi se vor tângui, neavând mângâiere din pricina necazului, ci necaz peste necaz le va fi lor în chip nemângâiat, căci de bunăvoie au crezut tiranului. Că acela, ticălosul, nu va putea nici luişi să-şi ajute; deci cum pe dânşii îi va milui? În acele zile va fi nevoie [caznă] mare din necazul cel mult al balaurului, şi din frică, şi din cutremur, şi din vuietul mării, şi din foame, şi din sete, şi din muşcările fiarelor. Şi toţi cei ce vor lua pecetea lui Antihrist şi se vor închina lui ca Dumnezeului Celui Bun, nu vor avea nici o parte întru Împărăţia lui Hristos, ci împreună cu balaurul se vor arde în gheenă.
Fericit va fi acela ce se va arăta preasfânt şi preacredincios şi va avea inima lui fără de îndoială către Dumnezeu, că fără de frică va lepăda toate întrebările lui, defăimându-i şi muncile, şi nălucirile. Iar mai înainte de a se face acestea, Domnul – ca un Milostiv – va trimite pe Ilie Tezviteanul şi pe Enoh (Apocalipsa 13, 3-4), spre a se face cunoscută Dreapta Credinţă neamului omenesc şi a se propovădui tuturor cu îndrăznire cunoştinţa de Dumnezeu, ca nu de frică să creadă tiranului. Aceşti Prooroci vor striga şi vor zice: “Înşelător este, o, oamenilor! Nimeni să nu creadă lui nicidecum sau să îl asculte pe luptătorul de Dumnezeu. Nimeni din voi să nu se înfricoşeze; că se va surpa acesta degrabă. Iată, Domnul Cel Sfânt vine din Cer să judece pe toţi cei ce s-au plecat semnelor lui”.
Însă puţini vor fi atunci cei ce vor voi să asculte şi să creadă propovăduirii Proorocilor. Iar aceasta o va face Mântuitorul, ca să Îşi arate negrăita Sa iubire de oameni, că niciodată El nu voieşte moartea păcătosului, ci voieşte ca toţi să se mântuiască. Că nici în vremea aceea nu va lăsa neamul omenesc fără de propovăduire, ca toţi să fie fără de răspuns la Judecată.
Deci, mulţi din Sfinţi, câţi se vor afla atunci la venirea spurcatului, vor vărsa râuri de lacrimi cu suspinuri către Dumnezeul Cel Sfânt, ca să se izbăvească de balaurul, şi cu mare sârguinţă vor fugi în pustietăţi şi în munţi, şi în peşteri cu frică se vor ascunde. Şi vor presăra pământ şi ţărână pe capetele lor, rugându-se ziua şi noaptea cu multă smerenie. Şi li se va dărui lor aceasta de la Dumnezeul Cel Sfânt şi îi va povăţui pe dânşii în locuri hotărâte şi se vor mântui, fiind ascunşi în găuri şi în peşteri, nevăzând semnele şi înfricoşările lui Antihrist. Că celor ce au cunoştinţă, cu lesnire le va fi cunoscut venirea acestuia, iar celor ce-şi au mintea pururea întru lucruri ltuneşti şi iubesc cele pământeşti, nu le va fi lesne arătată aceasta. Că cel ce de-a pururi este legat de lucruri lumeşti, măcar de ar şi auzi, nu crede şi urăşte cele ce i se spun. Pentru aceasta, Sfinţii primesc putere de a scăpa, că toată învăluirea şi grija vieţii acesteia au lepădat-o.
Atunci va plânge tot pământul. Marea şi aerul vor plânge, împreună şi dobitoacele cele sălbatice cu păsările cerului. Vor plânge munţii, şi dealurile, şi lemnele câmpului. Vor plânge încă şi luminătorii cerului cu stelele, pentru neamul omenesc, că toţi s-au abătut de la Dumnezeul Cel Sfânt, Ziditorul tuturor, şi au crezut înşelătorului, primind chipul spurcatului şi de Dumnezeu luptătorului, în locul făcătoarei de viaţă Cruci a Mântuitorului. Va plânge pământul şi marea, că de năprasnă cu totul va înceta glasul Psalmului şi al rugăciunii din gura omului. Vor plânge toate bisericile lui Hristos cu plângere mare, că nu se va mai sluji Sfinţirea şi Prinosul.
Iar după ce se vor împlini trei vremi [ani] şi jumătate ale stăpânirii spurcatului şi ale faptelor lui şi după ce se vor împlini toate smintelile a tot pământul – după cum zice gura Domnului – , atunci va veni Mântuitorul nostru, ca un fulger strălucind din Cer, Cel Sfânt şi Preacurat şi Înfricoşat şi Preaslăvit, Dumnezeul nostru şi Împăratul şi Mirele Cel fără de moarte, pe nori cu slavă neasemănată, alergând înaintea slavei Lui rânduielile Îngerilor, ale Arhanghelilor, toţi fiind văpăi de foc şi râu plin de foc, cu înfricoşat vuiet. Heruvimii având ochii în jos şi Serafimii zburând şi feţele şi picioarele ascunzându-şi întru aripile lor cele de foc, strigând cu cutremur şi zicând unul către altul: “Întreit Sfânt, întreit Sfânt, întreit Sfânt Domnul!” şi glas de trâmbiţă, grăind cu frică: “Sculaţi-vă, cei ce dormiţi! Iată a venit Mirele!” Atunci Se vor deschide mormintele şi va auzi ţărâna putrezită acea mare şi înfricoşată Venire a Mântuitorului şi, ca într-o clipeală de ochi, se vor scula toate seminţiile şi vor căuta la frumuseţea cea sfântă a Mirelui şi milioane de milioane, şi mii de mii de Îngeri şi de Arhangheli, şi nenumărate oşti se vor bucura cu bucurie mare.
Atunci Sfinţii şi Drepţii, şi toţi care nu vor fi luat pecetea balaurului celui păgân, se vor bucura. Şi se va aduce tiranul legat de Îngeri împreună cu toţi dracii înaintea Divanului şi asemenea, cei ce au luat pecetea lui şi toţi păgânii şi păcătoşii se vor aduce legaţi.
Şi Împăratul va da asupra lor hotărârea cea amarnică a osândirii celei veşnice în focul cel nestins. Şi toţi cei ce nu au luat pecetea lui Antihrist, şi toţi cei din peşteri se vor bucura împreună cu Mirele cu bucurie negrăită, în cămara cea veşnică şi cerească, împreună cu toţi Sfinţii, întru netrecuţii veci ai vecilor.
Amin.
Din Apostazia și Antihristul după învățăturile Sfinților Părinți
Concluzii: Pecetea va fi pe corp sau în corp, dar nu in buzunar.Domnul Iisus Hristos îi vrea și pe cei căzuți întorși, nu îndepărtați de la Spovedanie și Împărtășanie fiindcă au acte cu CIP.
Imi place speranta, sa ai speranta. Imi place sa fiu Elpidios (Speranta), si purtator de speranta“.
”Ceea ce va urma va fi foarte greu. Va urma multa violenta impotriva noastra, a celor ce vor sa ne transforme in niste pioni. Prin intermediul controlului alimentelor, a aerului, a apei, chiar si a gandurilor noastre si a sentimentelor noastre si a creierului nostru…si spun asta pentru ca ceea ce ne pregatesc satanistii este ceva ce nu isi poate imagina nimeni, si totusi acesti satanisti si-au imaginat si vor sti cum sa manipuleze si sa controleze mintea oamenilor. Cum ne vor controla? Si nu ma refer acum la controlul exercitat acum prin televizor sau internet, sau la controlul prin telefonul mobil… (…) ci ceea ce va veni va fi ceea ce spune si Apocalipsa, pecetluirea oamenilor cu cipuri. Nu vor fi ca aceste cip-uri de azi, astea nu inseamna nimic… acestea sunt doar o prefigurare a cipului pe care il va pune Antihristul cui va accepta. Nu vor obliga pe nimeni, dar vor sti ca nu vom putea supravietui fara ele.
Acest semn cum va fi? Aceasta pecete va fi o inventie satanica extrem de complexa, dar pe de alta parte si foarte subtila, care va functiona pe doua nivele.
Primul nivel va fi similar cu antena de satelit prin care putem sa receptionam programe la televizor. Prima oara vor incerca sa ne dea aceasta antena, pe cai ocolite, in special prin asa zise “vaccinuri” vor incerca sa ne implanteze nano-echipamente in corp, invizibile cu ochiul liber si care vor juca rolul unui spion. Aceste echipament va putea citi si interpreta semnalele corpului uman. Acesta va fi o parte din pecete.
“………Nu vor putea exista in noi ceea ce satanistii vor incerca sa ne introduca prin inselaciune, acele nano- dispozitive.Sfanta Impartasanie va avea o asemenea putere incat va anihila puterea a ceea ce vor sa implanteze .
Al doilea nivel va fi un cip extrem de subtil pe care il vor implanta pe mana sau pe frunte, un nano-cip  care va comunica cu echipamentele pe care le vom avea deja in corpul nostru si care vor functiona ca un tot unitar, ca un computer si vor transmite informatii. Acest dispozitiv va putea sa interactioneze strans cu materialul genetic al omului, cu creierul si cu sistemul nervos, astfel incat nimeni nu va putea sa-l mai scoata. De aceea, cei care vor primi acest semn vor fi robiti de Antihrist. Si cine va intelege ca ceva nu e in regula nu-l va mai putea scoate. Cine va incerca sa il scoata va muri. Aceia care vor primi semnul vor suferi mai mult decat crestinii.
Dar asta nu se va intampla acum. Generatia noastra nu va trai aceste vremuri. Urmatoarea generatie va vedea aceste lucruri. Sa nu va imaginati insa ca Antihrist va reusi sa cucereasca toata lumea. Nu va fi asa! Foarte multe suflete se vor revolta impotriva Antihristului. Vor fi razboaie, prigoane, plangere si mult sange. Dar aceia vor fi cei mai mari sfinti ai tuturor vremurilor. Pana acum ne gandeam la Sfantul Dimitrie, Sfantul Gheorghe, Sfanta Ecaterina si ziceam: “Doamne, de am fi trait si noi in vremurile acelea sfinte!” Acum cei ce-L iubesc pe Dumnezeu vor avea in fata, cu ajutorul lui Dumnezeu, vremuri de marturisire si posibilitatea de a invinge.
Totusi, subliniez, ca sa invinga acesti oameni care doresc sa-L marturiseasca pe Dumnezeu si nu vor primi pecetea trebuie sa aiba totala incredere in Dumnezeu, sa I se incredinteze total lui Dumnezeu ca niste prunci, si asa de mare va fi puterea Harului peste ei ca nimic nu va putea sa le faca rau, si nu in ultimul rand ceea ce ii va intari si ii va aparea cel mai mult este Sfanta Impartasanie. Cine nu se va impartasi, cu credinta si cu dragoste, intelegand ca primeste Sangele si Trupul Dumnezeu-Omului, acela va suferi mult”
Elpidie din Rodos sau  Elpidios Vagianakis
fragment din articolul de pe :
http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2013/04/26/parintele-elpidie-al-3-lea-razboi-mondial-religie-universala-foamete-provizii-alimente-disperare-cipru-grecia-distrugerea-turciei-dictatura-control-pecete-cipuri-prigoana-sfinti-incredere-dumnezeu/
 
Profetie mesaj primit de romano-catolici din 2010 CARTEA ADEVARULUI
Antihrist va fi de la Est, nu din vest, dar va fi iubit și venerate si onorat în fiecare colț al pământului. Va începe după cum urmează.
Antihristul va aduce cu  ajutorul dușmanilor lui Dumnezeu, un război între două națiuni, condus de doi lideri încăpățânati și puternici. Va escalada aceste războaie și va cuprinde si alte țări.  Când amenințare atât de gravă,va începe să afecteze cele mai puternice națiuni, negocierilor de pace vor începe.
De nicaieri, va apare fiara.  Și cu o îndemânare care va impresiona lumea, El va pune capăt războaielor. El va avea o voce puternică. El va fi, va extrem de inteligent și harismatic va crea o imagine impresionanta.  Va arata bine frumos, farmecul și simțul umorului, va fi ca un magnet puternic si hipnotic.  El va atrage o mare laudă de la liderii mondiali  și mass-media, și el va deveni o celebritate.Va apela la lideri de afaceri, care îl vor vedea ca fiind un instrument bun pentru crearea de bogăție, pe măsură ce economiile vor începe să crească.
 Natiunile il vor asalta ca să-l încurajeze să viziteze țările lor. El va fi iubit și va copia la ultimul detaliu, fiecare moment de misiunea mea, când am umblat pe pământ. Va predica importanța iubirii, păcii și importanța unității între națiuni, el va fi văzut facand  minuni mari, oriunde se duce.  Acesta nu este un om ca oricare altul. Steaua va străluci  ca nici un altuia dinaintea lui. . El va fi văzut ca o figură a umanitar o religie lume. . Succesul așa-numitele de asemenea grozăvii vor fi atribuite la el.  Toată lumea va scădea de la picioarele lui. . Imaginea  fetei lui va fi peste tot.  El va fi văzut cu șefii de multe culte religioase. . Va fi în curând spus că oamenii vor fi vindecati spontan și prezența sa.  Prin puterea lui Satana, el va fi capabil de a crea  minuni, care va soca multe și acestea vor fi considerate a fi miraculos.
Până atunci, la ignorant, El va fi văzut ca Mesia. . Vor apare indicii că el a fost trimis de Dumnezeu pentru a salva lumea.  Mulți, inclusiv cele în lume care nu acceptă existența mea, vor fi convinsi că acest om este Fiul omului, Isus Hristos.  Cei care-l cinstesc, ascultă ceea ce cere el, și îl adoră, vor fi infestati cu răul astfel că sufletele lor vor fi aspirat într-un vid, din care se vor afla în imposibilitatea de a se salva.
Cei care cunosc adevărul din cuvintele Mele vor recunoaște înșelăciunea, care este plasat înaintea rasei umane și acestia vor rezista la această oroare. Cei care spun că cunosc pe Dumnezeu, și nu practică creștinismul, nu vor reuși să înțeleagă promisiunea de a reveni. Când mă întorc  voi fi  Judecător Eu nu voi mai veni in trup pe Pământ a doua oară. Pentru toate cunoștințele lor despre învățăturile mele ei nu înțeleg ce am spus.  Eu acum le amintesc. Eu nu voi mai umbla în carne și oase.Orice om care spune că sunt eu, este un mincinos.
=======================================
666 va fi integrat ca un număr ascuns într-un cip, pe care veţi fi obligaţi să-l acceptaţi, la fel ca pe orice altă vaccinare  Draga Mea fiică iubită, antihristul deja pregăteşte planul său de pace, pe care-l va prezenta în curând, după ce războaiele se vor extinde  în Orientul Mijlociu şi când durerea şi suferinţa cumplită vor lăsa să se creadă că nu există niciun semn de speranţă.Atunci  el va apărea  deodată şi se va arăta lumii ca un om al păcii, o bijuterie sclipitoare, care va scânteia în mijlocul întunericului. Când va apărea, el va fi văzut ca unul dintre cei mai carismatici politicieni din toate timpurile. Personalitatea sa atrăgătoare, plăcută şi grijulie va păcăli pe majoritatea oamenilor. El va emana dragoste şi compasiune şi va părea un bun Creștin. Cu timpul el va atrage mulți adepți, care vor crește în număr,  astfel încâtel va deveni asemenea Mie, Mesia.Va fi văzut ca promotorul unității între toate naţiunile şi va fi iubit în aproape fiecare ţară din lume. Apoi el va demonstra că are capacităţi supranaturale. Mulţi vor crede că a fost trimis de Tatăl Meu şi că el este Eu, Iisus Hristos,  Mântuitorul lumii.Ei se vor ruga lui, îl vor iubi, îşi vor da viaţa pentru el iar el va râde şi îşi va bate joc de ei, atunci când nu va fi văzut.  Aceasta va fi cea mai mare înşelătorie a tuturor timpurilor şi planul său este de a fura sufletele voastre, de a vă lua de la Mine.El şi Falsul Profet, care va sta ca un Rege în Scaunul lui Petru, vor concepe în secret o unică religie mondială. Aceasta va apărea ca o religie de tip Creştin care promovează iubirea. Aceasta nu va promova, totuși, iubirea față de aproapele, iubire care vine de la Dumnezeu. În schimb, va promova iubirea şi supunerea faţă de anticrist şi dragostea de sine.Perversitatea lor nu se opreşte aici, pentru că după ce îi vor seduce copiii lui Dumnezeu, va începe atacul.Dintr-o dată vor cere tuturor să accepte Semnul de Supunere față de ordinea mondială unică, Pecetea Loialității. O lume unită, din care trebuie să facă parte toţi oamenii.Vă vor controla banii, accesul la alimente şi modul în care trăiţi.Regulile, multe dintre ele, vor arăta că veţi deveni prizonieri. Cheia celulei, care vă va ţine sub controlul lor, va fi Semnul Fiarei. 666 va fi integrat ca un număr ascuns într-un cip, pe care veţi fi obligaţi să-l acceptaţi, la fel ca pe orice altă vaccinare.  Odată integrat vă va otrăvi nu numai mintea şi sufletul, ci şi trupul vostru. Deoarece va provoca o epidemie concepută să șteargă o mare parte din populația lumii de pe pământ.Voi nu trebuie să acceptaţi Semnul. În schimb, Eu vă voi instrui ce trebuie să faceţi. Mulţi vor accepta semnul, deoarece se vor simţi neajutoraţi.Salvarea voastră va fi Pecetea Dumnezeului celui Viu; rugăciunea Mea, din Cruciada de Rugăciune numărul 33, va fi colacul de salvare pentru voi. Dacă veți primi Pecetea Mea de Protecție, dată vouă de către Tatăl Veșnic, nu va trebui să acceptați semnul. Nu veți fi atinși. Casele voastre nu vor fi văzute, percheziționate și nu vor fi ținta lor, pentru că vor fi invizibile în ochii armatei satanei.Va trebui să ascundeți alimentele care trebuie să vă ajungă pentru câțiva ani. Va trebui să cultivați recolte proprii, să faceți rezerve de apă şi să țineți în jurul vostru Obiecte Sfințite.Biserica Mea rămasă se va răspândi şi voi veți primi adăpost dacă va fi nevoie de asta.E nevoie de multe planuri acum.Celor care vor râde de voi pentru ceea ce faceți sau vor spune că Isus sigur nu ar cere toate acestea, le spun:  oare nu îi ajută El pe credincioșii Săi când este nevoie? Chiar şi o pâine şi un peşte pot fi înmulțite. Deci nu contează dacă aveți mâncare puţină, pentru că Eu vă voi apăra şi veți fi în siguranță. Rugați-vă mult pentru acele suflete care nu vor fi în stare să refuze semnul.Toate sufletele nevinovate care vor fi în stare de har atunci când vor fi silite să accepte cipul vor fi salvate. Voi, restul, trebuie să plănuiți salvarea famiilor voastre şi trebuie să rămâneți credincioși faţă de Sfânta Euharistie şi de Sfânta Liturghie. Când anticristul va devora toate religiile, atunci singurele arme în faţa cărora va fi neputincios vor fi Sfânta Liturghie şi transformarea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Meu în Sfânta Euharistie. Liturghiile Mele trebuie să continue. Toți aceia dintre voi care știți acestea trebuie să vă adunați acum în număr mare şi să începeți  pregătirile.Cu cât mai repede vă veți pregăti, cu atât mai multe haruri veți primi ca să măriți rândurile voastre în toată lumea.Stânca va fi împovărată cu o nouă clădire căreia ei îi vor spune că e Noua Mea Biserică. Acest lucru nu este adevărat. Însă când va lua sfârșit persecuția, rămășița Bisericii Mele va reconstrui Biserica şi Ierusalimul cel Nou va coborî pe Pamânt.El se va coborî în glorie. Trâmbițele se vor auzi în același timp în Cer şi pe Pamânt. Atunci voi veni Eu. Tu, fiica Mea, vei vesti venirea Mea şi mulți vor cădea cu faţa la pământ şi vor plânge cu ușurare, dragoste și bucurie, în extaz.Pentru că în sfârșit va sosi clipa pe care o așteptau. Se vor lumina cerurile, tunetul va bubui şi corurile de îngeri vor cânta în dulce unison în timp ce toți copiii lui Dumnezeu îl vor saluta pe Adevăratul Mesia.Eu, Iisus Hristos, voi veni să judec. Pământul şi Cerul se vor uni.Noua Splendoare Glorioasă, Pământul reînnoit, se va ridica şi Noul Rai îi va îmbrățișa pe toți aceia al căror nume este scris în Cartea  Vieții și care se vor uni ca unul.Când vechiul Pământ murdărit de păcat se va sfârși, va începe Era Nouă.Pentru aceasta trebuie să vă străduiți. La aceasta aveți dreptul ca moștenitori de drept.Trebuie doar să vă concentrați pentru salvarea tuturor sufletelor. De aceea voi trebuie să ignorați obstacolele care apar în calea voastră: prigonirea, durerea, groaza de răul primit prin mâinile celorlalți. Tot ceea ce contează este mântuirea sufletelor.
sursa
http://www.thewarningsecondcoming.com/

taina1 a
taina 1b
taina 1c
sursa cartea intreaga
http://www.scribd.com/doc/16513074/Sfantul-Serafim-de-Sarov-Marea-Taina-de-La-Diveevo#page=18 si aici http://www.scribd.com/doc/16513074/Sfantul-Serafim-de-Sarov-Marea-Taina-de-La-Diveevo#page=20

Un motiv in plus de a refuza vaccinurile  acesta ar putea contine un microcip

cip_vaccin
Ziarul britanic “The Sun”, a efectuat un raport “profetic” la data de 1 august 1989, cu titlul “Big Brother’s Coming”, subliniind planurile unui guvern secret, de implantare cu microcip a fiecarei persoane, sub pretextul unei pandemii de gripa porcina, în scopul de a obţine un controlul total al populaţiei. Raportul ar fi putut fi scris astazi, deoarece guvernele pregatesc sa puna in aplicare vaccinarea în masa impotriva “gripei porcine”, cu un vaccin netestat si toxic. Multe surse spun ca va fi un nanocip (microcip de marimi microscopice) in seringile care urmeaza sa fie emise de guverne, pentru vaccinare.
Cu progresele în Microcipuri si nanotehnologia, există noi Nanochipuri atât de mici pe care le pot potrivi 50 intr-o singura celula.  Până în 2020, experții spun 2500 nanochips va încăpea într-o singură celulă.  Aceste Nanoboții au demonstrat că se poate schimba de fapt structura celulelor in care locuiesc  Gândiți-vă putin ? Asta înseamnă că pot reconstrui, de fapt, celule in celule super? Da!  Legătura de mai jos-
link la www.nanowerk.com
Noul  om= Trans-hu-man  prin nanocipuri Intrăm într-o nouă eră.
davinci-transhuman-no-text-copy
Transumanism?  Acesta este un subiect tabu pentru mulți și nu aș fi surprins dacă cele mai multi dintre voi nu vor lua în considerare  avertismentul. Ați fi dispus să împartiti corpul și mintea cu nanochipuri  microroboti pentru a trai?
 comentariul meu
Dacă aceste Nanocipuri poate reconstrui celulele vii, dacă pot adauga un cod suplimentar de  control asupra ADN-ul tău?  Ar putea ei folosi aceste cipuri pentru a adăuga memorie sau sterge memoria ?  Desigur, acestea au posibilitatea.  Acesta este vârful de Iceberg.  Daca ai avea nevoie de un set de branhii pentru  respirație subacvatica? De ce nu.Aceste nanocipuri pot primi și transfera date. Ele pot acționa la  asemenea, comenzi.  Ce se întâmplă daca se va introduce in corpul sau creierul tău?  Ar putea nanocipurile să fie activate fara voia voastra? In mod sigur!Asta se va urmari de fapt controlul mental aducerea omului la stadiu de sclav fara ganduri,fara credinta fara vointa proprie dar supus antihristului opera finala a illuminati si francmasoneriei de nivel 33{ceilalti masoni habar n-au ce se intampla si ca sunt simpli pioni}
Transumanismul (uneori simbolizat prin >H sau H+) este o mișcare intelectuală și culturală internațională care sprijină folosirea noilor științe și tehnologii pentru a îmbunătăți abilitățile și aptitudinile mentale și fizice ale oamenilor și a ameliora ceea ce ea vede ca aspecte nedorite și nenecesare ale condiției umane, cum ar fi prostia, suferința, boala, îmbătrânirea și moartea involuntară. Gânditorii transumaniști studiază posibilitățile și consecințele dezvoltării și folosirii în aceste scopuri ale tehnicilor de îmbunătățire umană și ale altor tehnologii în curs de apariție. Pericolele și beneficiile posibile ale noilor tehnologii puternice care s-ar putea să schimbe radical condițiile vieții umane sunt, de asemenea, preocupări ale mișcării transumaniste.
Cu toate că prima utilizare cunoscută a termenului “transumanism” datează din 1957, semnificația contemporană este un produs al anilor 1980, când un grup de oameni de știință, artiști și futuriști cu sediul în Statele Unite a început să organizeze ceea ce între timp a crescut la nivelul de mișcare transumanistă. Gânditorii transumaniști postulează că ființele umane vor fi transformate mai devreme sau mai târziu în ființe cu abilități atât de mult extinse încât să merite eticheta de “postumane”. Previziunile transumaniste despre o umanitate viitoare profund transformată au atras mulți susținători și critici dintr-o arie largă de perspective. Transumanismul a fost descris de către un opozant declarat ca “cea mai periculoasă idee din lume”[1], în timp ce un susținător contrează spunând că este “mișcarea ce esențializează cele mai îndrăznețe, curajoase, imaginative și idealiste aspirații ale umanității”[2].
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transumanism
comentariul meu
Sper ca ati inteles, cam asta ar fi planul elitei oculte in vederea pregatiri ultimului antihrist acela pe care Domnul nostru Iisus Hristos il va spulbera si trimite  unde ii este locul.Daca gresesc in conceptie sa ma ierte Dumnezeu caci sunt om si supus greselilor.Am citit undeva ca antihristul va veni de la est insa nu am probe asa ca ramane de vazut daca este adevarat.
UPDATE
Legat de comentariul dumneavoastră, că antihristul va veni de la est, aici: http://www.scribd.com/doc/16513074/Sfantul-Serafim-de-Sarov-Marea-Taina-de-La-Diveevo#page=18 si aici http://www.scribd.com/doc/16513074/Sfantul-Serafim-de-Sarov-Marea-Taina-de-La-Diveevo#page=20 scrie: “…iar printre slavi şi ruşi se va naşte adevăratul antihrist…”
am pus mai sus fotocopiile la acea carte
sper ca a meritat rabdarea de a citi pana la sfarsit aceste legaturi astept pareri .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu